Pages

10.1.11

Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm

 
Hành Trì
Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm
 
 Ta đang khổ, thế giới đang nguy, nên nhớ niệm và chú ý nghe từng chữ theo câu thần chú:
NAM MÔ ĐẠI PHẬT ĐẢNH TÂM CHÚ MA HA TẤT ĐÁT ĐA BÁT ĐÁT RA. 
Phật dạy : A NAN, đây là “Đảnh Quang Tụ” mầu nhiệm bí mật của mười phương Chư Phật nói ra ! Tất cả mười phương Như Lai do tâm chú này được thành Vô Thượng Chánh Biến Giác. Mười phương Như Lai nương tâm chú này; hàng phục các ma, chế ngự ngoại đạo. Mười phương Như-Lai nương tâm chú này ngồi hoa sen báu ứng thân khắp cõi vi trần. Mười phương Như Lai giữ tâm chú này ở trong cõi vi trần chuyển đại pháp luân. Mười phương Như-Lai trì tâm chú này ở trong mười phương xoa đầu thọ ký. Mười phương Như Lai nương tâm chú này ở trong mười phương cứu vớt khổn nạn cho chúng sanh. Khổ nạn đó như là : địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh, ngây điếc ngọng, câm, khổ ghen ghét, khở chia ly, khổ cầu không không được, khổn 5 ấm thạnh suy, các khổ trái ngang, khổ vì cường quyền áp bức, khổ vì giặc cướp binh đao, khổ tù tội, khổ vì nước lửa gió đất, đói khát nghèo nàn… nhờ tâm chú mà tiêu tan diệt hết ! Đồng được giải thoát. 
   Mười phương Như Lai tùy theo Tâm Chú này, đối với mười phương tri thức, với 4 oai nghi cúng dường được như ý. Mười phương Như Lai tụng Tâm Chú này mà thành chánh giác ngồi tòa Bồ Đề, vào cõi niết bàn. Sau khi diệt độ mới được rốt ráo trụ trì Phật Pháp sự. 
Ta nói Phật Đảnh Quang Tụ Bát Đát Ra Chú, tiếng nói liên tục, từ sáng đến tối, trải qua hằng sa kiếp không sao hết được. Ta cũng nói mãi chú danh “Như Lai Đảnh” nầy để cho các ông còn trong hàng hữu học, chưa ra khỏi luân hồi, chí thành phát tâm cầu đắc quả Vô Thượng Cháng Đẳng Chánh Giác. Không nhiếp trì Chú nầy, mà thân tâm có thể rời các Ma Sự lên được Đạo Tràng không bao giờ có chuyện như vậy”. 
Đây là đoạn kinh Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhơn Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh, 136.137/Mật Giáo bộ 1q19 Đại Tạng Đại Chánh Tân Tu, phần quan trọng nhất cho Mật Pháp Tu Trì. 
Tôi, HT Thích Huyền Tôn cảm đức lớn những lời dạy của Đấng Từ Phụ xin dịch ra Việt ngữ, mong tất cả, nếu sợ sanh tử luân hồi, nếu sợ khổ, nếu mong thương cứu lấy bản thân, xót xa với bao khổ đau của Cha Mẹ bà con và chúng sanh. Kính xin các vị hãy chí tâm trì niệm Chú Phật Đảnh. Rồi hồi hướng cho tất cả “Nguyện”, nhất định thành tựu như ý. Xin kính tin lời Bổn Sư dạy. Chấp tay cúi đầu mong nghe cho.  
Viết tại Chùa Bảo Vương, Phật lịch 2554. Việt lịch 4889. Tây lịch 2010
Dịch giả: HT Thích Huyền Tôn
---o0o---
Cập nhật ngày: 01-10-2010

No comments: