Pages

1.11.08

November 01, 2008: [tRả] và [vAy]

[tRả] và [vAy] magnify
Cho anh vay một..........[nỤ] [cƯờI]


Mai anh xin trả em mười..........[nỤ] [hÔn]

Cho anh vay một..........[nỤ] [hÔn]

Mai anh xin trả em còn gấp trăm

Nếu vay được một đêm nằm
Anh xin gán nợ trăng rằm trả em.

____ Hưng, Đặng Vương____

No comments: