Pages

21.12.10

Chân ngôn - thần chú trong Mật Tông

 

Tất cả các câu chú của Chư Phật Bồ Tát đều cùng một diệu dụng chỉ là vì chúng sanh căn cơ sở thích khác nhau cho nên Chư Phật Bồ Tát mới tùy đó mà nói các thần chú sai biệt.

Tất cả các câu chú của Chư Phật Bồ Tát đều có công năng diệt tội, giải nghiệp, tăng phước, sanh trí huệ, phá ma chướng, phá phiền não thành tựu vô lượng công đức, mạng chung vãng sanh Tịnh Độ.


Nếu mà chuyên tu theo Mật Tông kết hợp trì chú quán tưởng Bổn Tôn thì còn dó thể hiện đời chứng Thánh Quả trong hàng Bồ Tát Thập Địa. Nhưng cần phải có quán đảnh gia trì của Kim Cang Đạo Sư.

Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai Chân Ngôn

Tadyatha, Om Bekhajye Bekhajye Maha Bekhajye, Bekhajye Rajaya Samungate Svaha

Tỳ Lô Giá Na Như Lai Chân Ngôn

Om Vairochana Om

Bất Động Như Lai Chân Ngôn

Om Ah Akshobhya Hung

A Di Đà Như Lai Chân Ngôn

Om Amitabha Hri

Bất Không Thành Tựu Như Lai Chân Ngôn

Om Ah Amoghasiddhi Hri

Bảo Sanh Như Lai Chân Ngôn

Om Ratnasambhava Tram

Thích Ca Mâu Ni Như Lai Chân Ngôn

Om Muni Muni Maha Muniye Soha

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Chân Ngôn

Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi

Quán Thế Âm Bồ Tát Chân Ngôn

Om Ma Ni Padme Hum

Hư Không Tạng Bồ Tát Chân Ngôn

Om Akashagarbha Hum

Địa Tạng Bồ Tát Chân Ngôn

Om Pramani Dani Svaha

Chuẩn Đề Bồ Tát Chân Ngôn

Namo Saptanam Samyaksambuddha Kotinam Tadyatha, Om Cale Cule Cunde Svaha

Kim Cang Thủ Bồ Tát Chân Ngôn

Om Vajrapani Hum

No comments: